panerai watches replicas Basisschool de Klaverwoid

Als gelukkige wereldburger maak je actief onderdeel uit van je omgeving, de samenleving en de hele wereld.

Lees meer
85

kinderen spelen elke dag op ons plein

10

enthousiaste juffen staan klaar voor uw kind(eren)

200

dagen wordt er les gegeven vanuit passie voor onderwijs

3

dagen van de week zijn fruitdagen

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Dorien

Moeder van Hannah

Op de Klaverwoid in groep 1-2 zijn er veel speelhoeken gemaakt die ook regelmatig veranderen als er een nieuw thema is. Onze dochter vindt deze variatie erg leuk.

Fred

Conciërge

Ik ben de conciërge van de Klaverwoid. Het is een fijne school met aardige collega’s. Ik help ze o.a. met klaarzetten van materialen, schoonmaken en het uitvoeren van kleine reparaties. 

 

Myrna

Moeder van Esmé en Julian

De eerste keer dat we met onze oudste kwamen kennismaken voelde de school zo vertrouwd. Dat is na al die jaren niet veranderd. 

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Klaverwoid werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hierachter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die regelmatig verschijnen. Ook zijn ouders van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkrachten

Ouderraad

In de Ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders. Doel van de Ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij school. De ouderraad houdt zich bezig met het doen van voorstellen voor extra binnen- of buitenschoolse activiteiten en het ondersteunen en/of uitvoeren van de organisatie hiervan. Dit geldt ook voor de feestelijke activiteiten binnen de school. De Ouderraad (en Activiteitencommissie) (met als achterban alle ouders!) kan hierbij veel ondersteuning bieden aan het schoolteam. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasviering en schoolreisje.

Medezeggenschapsraad

MR is een wettelijk orgaan, te vergelijken met de Ondernemingsraad in bedrijven. Dit betekent dat de MR wettelijk vastgestelde kaders heeft. De taak van een MR is het bestuur en beheer van een school te controleren en te adviseren. De MR van De Klaverwoid probeert hieraan meerwaarde te geven middels een goede communicatie met de ouders en het team. De MR vergadert ongeveer 5 á 6 keer per schooljaar, waarbij vooral de actuele ontwikkelingen en de lopende zaken op school worden behandeld. Het doel hiervan is het bevorderen van de kwaliteit van de school en het bieden van rust en stabiliteit aan de kinderen.

Leerlingenraad

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8.Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met één (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn

 • 'Om samen trots te zijn!'

Onze groepen

Een overzicht van onze groepen

Groep 1-2

De uitspraak ‘We zorgen voor elkaar’ staat centraal in groep 1-2. In onze groep sluiten we het onderwijs aan bij de ontwikkeling van de leerlingen. Vanuit ons observatiesysteem Parnassys leerlijnen jonge kind worden keuzes gemaakt voor het aanbod in de groep. Per thema wordt een themaplanning gemaakt, waarin het aanbod van de leerlijnen wordt beschreven. Het aanbod in de groep is vooral gericht op de volgende ontwikkelingsgebieden: Taal, rekenen, sociaal-emotioneel, motoriek, muzikale vorming en spel.  De extra ondersteuning van leerlingen vindt voornamelijk plaats in kleine instructiegroepen en in het verrijken van de leeromgeving. Expliciete directe instructie wordt gegeven door de leerkracht, wanneer er doelgericht nieuwe vaardigheden aangeleerd worden. De leerlingen krijgen daarna de tijd om het geleerde te herhalen en te verwerken in hun spel. De leerkracht stimuleert het spel en daagt daarbij de leerlingen uit het eerder geleerde toe te passen. Tijdens het buitenspel wordt een rijke leer- en speelomgeving aangeboden, waardoor de leerlingen uitgenodigd worden tot spel. Ook hier heeft de leerkracht een leidende, begeleidende en observerende rol. Het aanbod van materialen wordt afgestemd op de behoefte van de leerlingen en de Parnassys leerlijnen voor het jonge kind. De keuze van de thema’s ligt dichtbij de belevingswereld van de leerlingen, spel is een belangrijk onderdeel van elk thema. In het spel zijn er veel kansen om de taal- en rekenontwikkeling te stimuleren.

Groep 3-4

 

Bij ons in de groep staan er twee juffen voor de groep: Op maandag en vrijdag juf Heleen en dinsdag, woensdag en donderdag juf Janna

 

Start van een dag

Op maandag openen we de week in de kring en krijgen de kinderen de ruimte om te vertellen over het weekeinde. 

 

Instructies

De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen (pluspunt en MSV) , taal (STAAL), spelling (STAAL) en lezen. Voor het leren lezen in groep 3 gebruiken we VLL kim versie. Begrijpend lezen voor groep 4 doen we met behulp van de methode Blink lezen. Tijdens de instructie is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen snel zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel of instructiekring en krijgen daar extra uitleg over de leerstof.

 

Creatieve vakken

Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid en muziek. Afwisselend komen deze vakken aan de orde. 

 

Gym

Twee keer per week krijgen we gymles van een bevoegde gymleerkracht. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Dagelijks wordt er in de klas aandacht besteed aan gedrag, gevoelens, regels en afspraken. Dit doen we door middel van lessen uit de methode De Vreedzame School, verbindende spelletjes en ook door het voeren van kringgesprekken. 

 

 

Groep 5-6

 

Bij ons in de groep staan er twee juffen voor de groep: Op maandag, dinsdag en woensdag juf Paula en op donderdag en vrijdag juf Amanda.

De schooldagen beginnen om 8.30 uur en we starten dan altijd met lezen. Sinds dit jaar doen we dat via de methode Blink Lezen. Na elke vakantie start er een nieuw thema en lezen we allemaal in hetzelfde boek. Tijdens speciale Leesclub-lessen praten we over deze boeken en vullen we een leesdossier in.

Als het boek uit is, kiezen de kinderen zelf een boek uit dat binnen het thema past en als dat ook uit is, dan mogen ze een boek naar keuze uit de bibliotheek gaan halen.

Begrijpend lezen gaat ook via de methode Blink Lezen. De lessen sluiten aan bij hetzelfde thema van de leesboekjes.

 

Met rekenen volgen we de methode Pluspunt en dit vullen we aan met spelletjes van Met Sprongen Vooruit (MSV).

Taal en spelling volgen we via de methode Staal.

 

In de middag werken we vaak aan Blink Wereld. Deze thema's sluiten aan bij de thema's die we met Blink Lezen doen, dus hierdoor wordt de kennis steeds verder uitgebreid.

 

We gymmen twee keer in de week, een keer met de vakleerkracht en de andere keer met juf Paula. Verder zijn we bezig met de Vreedzame school en hebben we als belangrijkste regel: Let op jezelf.

 

Groep 7-8

Bij ons in de groep staan er twee juffen voor de groep: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag juf Annemarie en 7-8 op woensdag juf Annelieke of juf Amanda

De schooldagen beginnen om 8.30 uur en we starten dan altijd met lezen. Sinds dit jaar doen we dat via de methode Blink Lezen. Na elke vakantie start er een nieuw thema en lezen we allemaal in hetzelfde boek. Tijdens speciale Leesclub-lessen praten we over deze boeken en vullen we een leesdossier in.

Als het boek uit is, kiezen de kinderen zelf een boek uit dat binnen het thema past en als dat ook uit is, dan mogen ze een boek naar keuze uit de bibliotheek gaan halen.

Begrijpend lezen gaat ook via de methode Blink Lezen. De lessen sluiten aan bij hetzelfde thema van de leesboekjes.

 

Met rekenen volgen we de methode Pluspunt en dit vullen we aan met spelletjes van Met Sprongen Vooruit (MSV).

Taal en spelling volgen we via de methode Staal.

 

In de middag werken we vaak aan Blink Wereld. Deze thema's sluiten aan bij de thema's die we met Blink Lezen doen, dus hierdoor wordt de kennis steeds verder uitgebreid.

 

We leren Engels vanuit de methode Join In. We oefenen met luisterfragmenten, video's en we oefenen het lezen en spreken in het Engels.

 

We gymmen op maandag met de vakleerkracht. Verder zijn we bezig met de Vreedzame school en zijn wij in groep 7-8 bezig met het voorbereiden op het voortgezet onderwijs en natuurlijk een musical!

 

 

 

 

 

 

 

Onze Opvang

Kinderopvang Berend Botje vormt samen met De Klaverwoid een kindercentrum.

In dit kindercentrum wordt onderwijs en opvang verzorgd.

Berend Botje verzorgt opvang voor kinderen van 0 -12 jaar:

- Dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar

- Peuterspeelgroep voor kinderen van 2-4 jaar

- BSO voor kinderen van 4 -12 jaar

Meer informatie is te vinden op berendbotje.nl